Ochrana vašich práv

Vlastnická práva lze chránit jako jakákoliv jiná práva. Mezi základní možnosti ochrany vlastnických práv patří ochrana svépomocí, ochrana soudní a ochrana státní správou.

Ochrana vlastnických práv svépomocí je ožehavá záležitost. Ochranu práva svépomocí můžete použít jen v zákonem stanovených situacích. A to tehdy, když Vám bezprostředně hrozí neoprávněný zásah do vašich práv. Samozřejmě musí být tato ochrana přiměřená, což znamená, že osoba nesmí způsobit škodu větší, než která jí hrozí). Mezi ochranu vlastnického práva svépomocí patří rovněž krajní nouze a nutná obrana.Vlastnictví a půjčky

Orgány státní správy poskytují rovněž ochranu vlastnických práv. Státní správa se snaží nastolit ochranu pokojného stavu. Dalo by se říct, že typickým příkladem pro toto jednání je situace, kdy soused oplotí svůj pozemek, ale zabere i část vašeho. Je pak na vás požádat obecní úřad o to, aby zakázal rušivý zásah a případně nařídil obnovení původního stavu.

Klasickou metodou je ale soudní ochrana, která je asi nejpodstatnější. Vlastnické právo je chráněno dvěma nejdůležitějšími typy žalob – žaloba na vydání věci a žaloba zápůrčí. Pokud k určité věci není určen vlastník, lze využít žaloby na určení vlastnického práva nebo žalobu na náhradu škody.

Žaloba na vydání věci se využívá, jak už název napovídá, při vymáhání věci, kterou zadržuje jiná osoba a odmítá ji vydat. Žalobce (vlastník), musí u soudu prokázat vlastnická práva k dané věci (jak a kdy došlo k nabytí vlastnictví) a musí rovněž prokázat, že mu žalovaná strana danou věc zadržuje.

Žaloba zápůrčí se využívá v situacích, když do jeho vlastnického práva jiná osoba zasahuje jinak než tím, že by danou věc zadržovala. Může jít o klasické případy jako užívání cesty, přechod přes cizí pozemek, neoprávněné terénní zásahy, čerpání vody z cizí studny apod. Stejně jako u žaloby na vydání věci musí žalobce doložit vlastnictví a musí doložit, jakým způsobem dochází k zasahování do vlastnických práv.

Jak už bylo výše uvedeno, subjektivní vlastnické právo zahrnuje komplex práv vlastníka dané věci. Tento souhrn oprávnění je označován jako vlastnická triáda. Co to znamená?

Vlastnická triáda obsahuje právo danou věc užívat a používat její plody či užitky. Dále obsahuje právo s věcí disponovat a právo věc držet.

Samozřejmě vlastník věci má právo danou věc na základě svého uvážení i zničit nebo tuto věc opustit. Vlastník se může vlastnického práva i vzdát nebo bude omezeno. Děje se tak přenecháním věci na přechodnou dobu někomu jinému a zřízením věcného břemene.

Omezení vlastnického práva lze učinit za zvláštních okolností i bez souhlasu vlastníka, ale jedině v zákonem stanovených případech, a pokud se toto děje ve veřejném zájmu.

Cítíte se být ohroženi na svých vlastnických právech? Kontaktujte naše profesionály v oboru pomocí našeho kontaktního formuláře a pokusíme se vám pomoci ve vaší situaci.