Nabytí vlastnického práva

Vlastnické právo lze nabýt na základě právních skutečností. Právní skutečnost, díky které dojde k nabytí vlastnického práva, se také označuje jako právní důvod (nebo právní titul). Občanský zákoník v §132 odst. 1. řeší přesně tyto situace.

Nabytí vlastnického práva můžeme dělit na dvě situace. Vše záleží na tom, zda je vlastnické právo k dané věci převedeno z jednoho na dalšího vlastníka (nazývá se odvozené – derivativní), nebo dojde k druhé situaci, kdy nový vlastník nabývá věci zcela nezávisle na předchozím vlastníku (nabytí originální).

Další metody nabytí vlastnického práva vycházejí z projevu vůle původního vlastníka (na základě kupní smlouvy, kdy dochází k převodu vlastnických práv anebo z rozhodnutí státních orgánů či z rozhodnutí soudu (nedojde k převodu, ale k přechodu vlastnického práva).

Způsoby nabytí vlastnického práva opětovně řeší Občanský zákoník v §132 odst. 1. Mezi tyto způsoby patří kupní smlouva, darovací smlouva, další druh směnné smlouvy, dědění, rozhodnutí státního orgánu a další formy jako přírůstek věci, přisvojení, vydržení, zpracování, získání v dražbě a další méně pravděpodobné způsoby.Vlastnictví a práva

Nabytí smlouvou – je zcela nejčastější metoda nabytí vlastnického práva. Původní vlastník je označován za převodce a nový je označován za nabyvatele. Tento způsob nabytí vlastnictví se obecně projevuje v celé obchodní sféře, využívá se v realitní činnosti (kupní smlouva). Další smlouvy, kterými dochází k nabytí vlastnického práva, jsou smlouvy směnné nebo smlouvy o dílo.

Výhrada vlastnictví – je zpravidla vedlejší ustanovení v kupní smlouvě. Využívá se jen u movitých věcí a využívá se v situacích, kdy nedošlo k úplnému zaplacení kupní ceny kupujícím.

Dědění – je opět upraveno v občanském zákoníku (část sedm). Dědění neupravuje nabytí vlastnického práva na základě kupní smlouvy nebo jiné smlouvy, ale dochází při něm přechodu vlastnických práv na dědice, který je rovněž označován jako právní nástupce, a k dědění dochází v okamžiku smrti zůstavitele (předchozího vlastníka děděné věci movité či nemovité)

Nabytí vlastnického práva rozhodnutím státního orgánu – se děje nejčastěji formou soudního rozhodnutí. Zpravidla dochází k nabytí vlastnického práva dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu nebo státního orgánu.

Vydržení – je způsob původního (originálního) nabytí vlastnického práva, jehož podmínky jsou upraveny v občanském zákoníku v §130.

Přírůstek věci – dochází k němu v situaci, kdy dojde k oddělení od věci hlavní – tato specifická oblast je upravena v §135 Občanského zákoníku

Nabytí zpracováním – upravuje Občanský zákoník v §135 b. Jde i situace, kdy někdo zpracuje cizí věc na novou a pokud je jeho podíl větší, stává se vlastníkem (musí však uhradit cenu toho, o co se jeho majetek zmenšil). Jsou- li podíly stejné a účastníci se nedohodnou, rozhoduje soud.

Pokud někdo zpracuje cizí věc, i když je mu známo, že mu nepatří, může její vlastník žádat o její vydání nebo navrácení do původního stavu. V případě, že není možná změna stavu na původní, určí soud, kdo je vlastníkem věci a výši náhrady té či oné strany.

Nabytí vlastnictví k neoprávněné stavbě – je upraveno občanských zákoníkem, §135 c. Jedná se zejména o ty situace, kdy si někdo postaví stavbu na cizím pozemku, ačkoliv na to nemá právo.

Bohužel i tyto situace se stávají, ale zákon na ně myslí a soud v těchto případech může rozhodnout, že stavbu je nutné odstranit na náklady toho, kdo stavbu zřídil.  V případě že odstranění stavby není účelné, soud tuto stavbu přikáže za náhradu majiteli pozemku (pokud s tím vlastník pozemku souhlasí). V neposlední řadě může soud uspořádat poměry mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem objektu formou zřízení věcného břemene nebo jinou formou.

Nabytí vlastnického práva nalezením věci skryté, jejíž vlastník není znám – je upraveno v §135 Občanského zákoníku. Zvláštní režim platí třeba pro nalezená zvířata. Nálezci nabude vlastnické právo již po uplynutí 2 měsíců, během kterých se o zvíře nikdo nepřihlásil. Blíže se tomuto tématu věnovat nebudeme – podrobnější informace naleznete na http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak

Je vám stále ještě něco z oblasti nabytí vlastnického práva nejasné? Máte dluhy nebo jste ve svízelné finanční situaci? Stačí vyplnit náš kontaktní formulář

. Poradíme a pomůžeme vám !