Druhy omezení

Mezi ony zákonem stanovené druhy omezení vlastnického práva patří tyto situace:

a) pojmová omezení, které vyplývá z Listiny základních práv a svobod

b) vyvlastnění – je zcela specifickou a výjimečnou úpravou. Vyvlastněním dojde k odnětí vlastnického práva buď úplně, nebo zčásti. Vyvlastnění je upraveno také v Listině základních práv a svobod (čl. 11, odst. 4) a v občanském zákoníku v §128, odst. 2.

c) použití věci bez souhlasu vlastníkaje omezení vlastnického práva, které je opět vymezeno občanským zákoníkem v §128, odst. 1 tak, že vlastník je omezen na svých právech např. ve stavu nouze (živelní pohroma), při naléhavém veřejném zájmu (při zásadním porušení veřejného pořádku) a to vše po dobu jen nezbytně nutnou, v nezbytné míře, za finanční náhradu a pokud nelze stanoveného účelu dosáhnout jinou cestou.

d) „ustálení“ sousedských vztahů – jde o normu, která ustanovuje zákaz obtěžování dalších osob nad přiměřenou míru místním poměrům popř. zákazu ohrožení výkonu práv dalších osob. Pro příklad se může jednat o případné ohrožení sousedovy stavby nebo jeho pozemku (například sesuvem půdy vlivem zásadních stavebních prací apod.). Neméně důležité je obtěžování souseda imisemi – popílkem, prachem, hlukem, kouřem, odpady, plyny, světlem nebo stínem atd. Patří zde i klasické sousedské spory týkající se větví na cizím pozemku, kdy vlastník pozemku je oprávněn k odstranění přesahu cizích stromů, pokud tento zásah provede v období vegetačního klidu rostlin – tyto situace jsou uvedeny v občanském zákoníku.

e) V občanském zákoníku, §127, odst. 2 a 3 je nastíněna situace, která řeší problémy týkající se oplocení určitých částí pozemků. Zákon uvádí, že soud může po prostudování stanoviska stavebního úřadu nařídit oplocení pozemku.

Další speciální regulační formy zde již hlouběji rozebírat nebudeme. Nicméně vám kvůli nesplaceným dluhům hrozí některý z omezení vlastnického práva, nečekejte příliš dlouho. Využijte našeho kontaktního formuláře